[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 366-370
[ English ]
OVARİYEKTOMİZE SIÇANDAN İZOLE EDİLMİŞ MİYOMETRİYUMDA PROSTAGLANDİNLE İNDÜKLELEN KONTRAKSİYONLAR ÜZERİNE DANTROLENİN ETKİLERİ
Vahit KONAR
Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ELAZIĞ

Amaç: Dantrolen riyanodine duyarlı hücre içi kalsiyum depolarından kalsiyum salıverilmesini bloklar. Bu çalışmanın amacı dantrolenin prostaglandin F2α ile uyarılan miyometriyum kontraksiyonları üzerine in vitro etkilerini incelemektir.

Gereç ve yöntem: Miyometriyal şeritler yetişkin, gebe olmayan ovariyektomize edilmiş Wistar sıçanlarından dekapitasyondan sonra alınarak içerisinde pH’sı 7.4 olan 370C’de Krebs solüsyonu bulunan ve %95 oksijen-%5 karbondioksit karışımı ile sürekli gazlandırılan organ banyosunda asılarak izometrik kontraksiyonlar kayıt edildi.

Bulgular: Dantrolen uygulaması doz bağımlı ve geri dönüşümlü olarak prostaglandin F (PGF, 1µ M) ile indüklenen kontraksiyonları inhibe etti.

Sonuç: Sonuç olarak, riyanodin duyarlı kalsiyum depolarından kalsiyum salıverilmesi sıçan izole miyometriyumunda PGF ile uyarılan kasılmalarda rol oynayan önemli bir mekanizma olduğu sanılmaktadır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]