[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 371-373
[ English ]
ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE YÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLARININ DURUMU
Yunus SARAL1, Şule YILMAZ1, Ahmet KÖSE1, Gülbiye GÜLER2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Antakya Devlet Hastanesi, Dermotolji Kliniği, HATAY

Amaç: Dermatoloji polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunu dermatofitlerin neden olduğu yüzeyel mantar hastalıkları oluşturmaktadır. Çalışmamızda Elazığ ve çevre illerin yüzeyel mantar enfeksiyonlarının dağılımının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada Ocak 1991-Ocak 1999 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine başvuran toplam 30.506 hastaya ait dosyalar tanı, cinsiyet ve yaş açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Bu dönemde toplam 30.506 hastadan 4.150’sinin yüzeyel mantar enfeksiyonu tanısı aldığı (%13.60) tespit edildi. En sık görülen yüzeyel mantar hastalıkları sırasıyla tinea pedis (%46.85), pitriasis versikolor (%18.85), tinea inguinalis (%12.29), tinea unguium (%10.56), tinea corporis (%6.70), tinea capitis (%3.43) ve kandidiyazis (%1.35) olarak tespit edildi. Yüzeyel mantar infeksiyonu tespit edilen olguların yaş ortalaması 28.2±12 yıl olarak bulundu. Olguların 1.312 (%31.62)’si kadın, 2.838 (%68.38)’i erkek idi.

Sonuç: Sonuç olarak, yüzeyel mantar enfeksiyonlarının Elazığ ve çevre illerinde de yüksek olduğu ve erkeklerde kadınlardan daha sık görüldüğü tespit edildi.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]