[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 088-091
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut ve Kronik N (omega)-nitro-L-arjinin Uygulamalarının Sıçanlarda Plazma Nitrit/Nitrat ve Malondialdehit Düzeylerine Etkileri
Engin YILMAZ1, Aysel SARI2, Süleyman OKTAR 3, Hakkı Engin AKSULU3
1Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada, sıçanlarda non-spesifik NOS inhibitörü Nw nitro-L-arjinin’in (L-NNA) akut ve kronik uygulamalarının, plazma Nitrit/Nitrat (NOx) ve Malondialdehit (MDA) düzeylerine etkilerinin araştırılması hedeflendi.

Gereç ve Yöntem: Sıçanlara tek doz L-NNA (Grup aL-NNA, n=19, 25mg/kg i.p.) uygulandı; bu ana grup 3 alt gruba ayrılarak sırasıyla 1 (Grup aLNNA1, n=4), 3 (Grup aL-NNA3, n=9 ) ve 24 (Grup aL-NNA24, n=6) saat sonra sistolik kan basıncı (SKB) ve plazma NOx ölçümleri yapıldı. MDA ölçümleri ise 1. ve 24. saatlerde yapıldı. Bir diğer seri deneyde, sıçanlara iki hafta süreyle L-NNA içme suyunda iki farklı konsantrasyonda (sırasıyla, Grup dL-NNA, ≈15mg/100ml, n=19 ve Grup yL-NNA, ≈45mg/100ml, n=28) uygulandı. dL-NNA grubu 3 alt gruba ayrıldı: bir altgrupta L-NNA uygulamasının durdurulmasından hemen sonra (Grup dL-NNA0, n=7), diğerlerinde ise L-NNA uygulamasının durdurulmasından 24 (Grup dLNNA24, n=6) ve 48 (Grup dL-NNA48, n=6) saat sonra SKB, plazma NOx ve MDA düzeyleri ölçüldü. Grup yL-NNA ise altgruplara ayrılmadı.

Bulgular: aL-NNA grubunda SKB 1. ve 3. saatlerde yükselirken 24.saatte bazal değerlere geri döndü. Bu grupta plazma NOx değerleri 3. saatte düştü fakat 24. saatte normale döndü, plazma MDA değerleri ise 1. saatten itibaren anlamlı şekilde yükseldi. dL-NNA0 alt grubunda deney sonunda plazma NOx ve MDA düzeyleri değişmezken dL-NNA24 ve dL-NNA48 altguplarında MDA yükseldi. yL-NNA grubunda ise hem plazma NOx hem de MDA düzeyleri yüksekti.

Sonuç: Bu sonuçlar tek doz L-NNA uygulamasının oksidatif strese neden olduğunu, ancak kronik uygulamalarda oksidatif stresin sadece yüksek konsantrasyonlarda oluştuğunu göstermektedir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]