[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-109
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Refraktif Cerrahiye Aday Hastalarda Bilgi ve Beklenti Düzeyi Üzerine Bir Çalışma
Orhan AYDEMİR1, Nurettin DENİZ1, Peykan TÜRKÇÜOĞLU2, Burak TURGUT1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA

Amaç: Refraktif cerrahiye aday sağlık çalışanı ve sağlık çalışanı olmayan bireylerin bilgi ve beklenti düzeylerini ve aralarındaki farkı belirlemek.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2006-Ekim 2006 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran ve refraktif cerrahiye aday 54 sağlık çalışanı ve 82 sağlık çalışanı olmayan olgular çalışma kapsamına alındı. Adayların yaş, cins ve eğitim durumu gibi temel özellikleri sorgulanarak, refraktif cerrahi hakkındaki bilgi düzeylerini saptamak ve cerrahi işlemle ilgili beklentilerini değerlendirmek amacıyla anket formu verildi.

Bulgular: Sağlık çalışanı bireylerin ve sağlık çalışanı olmayan bireylerin yaş ortalaması ve refraktif kusur ortalaması birbirine benzer idi. İki grup arasındaki bireylerin bilgi düzeyleri, bilgi edinme kaynakları, cerrahiyi düşünme veya düşünmeme nedenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (P>0.05). Ancak sağlık çalışanlarında cerrahi işlem yerine kontakt lens kullanma tercihi, sağlık çalışanı olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (P= 0.019).

Sonuç: Refraktif cerrahi yöntemleri hakkında görsel ve yazılı basında bilgi verilmesi ve tanıtıcı reklamların yapılmasından dolayı sağlık çalışanı ve sağlık çalışanı olmayan bireyler arasında bilgi ve beklenti düzeyleri arasında herhangi bir fark izlenmedi. © 2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]