[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 374-378
[ English ]
HOMOSİSTEİNİN İZOLE GEBE KOBAY MİYOMETRİYUMUNDA SPONTANKASILMALAR ÜZERİNE ETKİSİ
Ahmet AYAR1, Niyazi TUĞ2, Hüsnü ÇELİK2, Mete ÖZCAN3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji, Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kobay miyometriyumunda spontan kontraksiyonlar üzerine homosisteinin etkilerini incelemektir.

Gereç ve yöntem: İleri gebe kobaylar dekapitasyonla sakrifiye edildikten sonra Tüm katmanları içeren uterus şeritleri hazırlanarak içerisinde 37°C’de (pH 7.4) olan fizyolojik tuzlu su bulunan ve %95 CO2-%5 O2 gaz karışımı ile sürekli gazlandırılan izole organ banyosunda asıldı. Bir gramlık istirahat gerimi altında spontan kontraksiyonlar gözlendikten sonra organ banyosuna homosistein (0.2, 0.5 ve 1 mM) kümülatif olarak ilave edildi ve bu ajanın kasılmaların frekans ve genliği üzerine etkileri 20 dakikalık periyotlar halinde değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirmelerde tek yönlü varyans analizi kullanıldı.

Bulgular: Homosistein spontan kontraksiyonların frekans ve genliğinde doz bağımlı olarak artışa yol açtı.

Sonuç: Bu in vitro çalışmanın sonuçları kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız risk faktörü olan homosisteinin kobay miyometriyumunda kasılmaya yol açan farmakolojik etkisinin olduğunu göstermektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]