[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 156-158
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pulmoner Tromboendarterektomi Olgusu
Ali Vefa ÖZCAN1, Ahmet BALTALARLI1, Hülya SUNGURTEKİN2, Şeyda Örs KAYA3, İbrahim GÖKŞİN1, Gökhan ÖNEM1, Mustafa SAÇAR1
1Pamukkale Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, DENİZLİ
2Pamukkale Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, DENİZLİ
3Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, DENİZLİ

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonlu hastalarda kardiyopulmoner fonksiyonlar pulmoner tromboendarterektomi ile normale döndürülebilir. Pulmoner tromboendarterektomi (PTE); kardiyopulmoner baypas eşliğinde, pulmoner arterlerden organize olmuş fibröz materyallerin çıkartılmasını temel alan, mortalitesi yüksek cerrahi bir işlemdir. Bu yazıda; 6 yıl önce geçirmiş olduğu derin ven trombozuna bağlı kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon gelişen, 28 yaşında bir erkek hastaya yaptığımız PTE olgusunu sunmayı amaçladık. Olguda öncelikle cerrahi mortalitenin yüksek olması nedeniyle doku plazminojen aktivatörü kullanıldı. Klinik durumun düzelmemesi üzerine PTE uygulandı. Pompa sonrası ve erken operasyon sonrası dönemde bütün veriler normale döndü. Ancak ameliyat sonrası 4.saatte pulmoner ödem tablosu gelişmesi ve ilave tedaviler ile klinik bulguların düzelmemesi üzerine operasyon sonrası 12. saatte ani gelişen kardiyak arrest nedeniyle hasta kaybedildi. Bu tür cerrahi girişimler ile elde edilecek klinik deneyimlerin cerrahi mortaliteyi zamanla azaltacağını düşünüyoruz.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]