[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 379-384
[ English ]
ELAZIĞ ABDULLAHPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SOM PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ
Tufan ÇETİNKAYA1, A. Tevfik OZAN2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Sekretuar Otitis Media (SOM) okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda kavrama yetenekleri ve lisan gelişimini etkilemekle birlikte tedavi için yapılan harcamalarla ülke ekonomisine önemli miktarda bir yük getirmektedir. Çalışmamızda Elazığ Abdullahpaşa Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağı bölgesindeki ilköğretim okulları 1. sınıf öğrencilerinde SOM prevalansının ve risk faktörleri ile olan ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışma bölgesindeki ilköğretim okullarının 1. sınıflarında okuyan 232 çocuktan otolojik muayene sonrası SOM tespit edilenler çalışma grubunu, tespit edilmeyenler kontrol grubunu oluşturdu. Sonuçlar risk faktörleri, cinsiyet, sosyoekonomik durum ve okul başarısı göz önünde bulundurularak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızda SOM prevalansı %15.9 olarak bulundu. SOM’un risk faktörleri ile olan ilişkisi belirlendi. SOM görülen çocukların normal populasyona göre okuldaki başarılarının düşük olduğu tespit edildi.

Sonuç: SOM’un risk faktörleri ile olan ilişkisinin ortaya konulması, okul taramalarının uzman personelce yapılması tedavide başarı oranını olumlu yönde etkileyerek geleceğe sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirilmesini sağlayacaktır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]