[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 191-193
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yoğun Bakımda Bakteriyal ve Viral Menenjitli Hastalarda Serum İyonize Kalsiyum Düzeyi
Mehmet Akif YAŞAR, Muhammed DEMİRCİ, Fatma GEDİK, Esef BOLAT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Yapılan çalışmalarda iyonize hipokalseminin yoğun bakım hastalarında mortalite ve APACHE II skoru ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada yoğun bakımda bakteriyal ve viral menenjitli hastalarda serum iyonize kalsiyum (iKAL) düzeyinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YBÜ) menenjit tanısı ile takip edilen 30 hastanın iKAL düzeylerinin, retrospektif olarak değerlendirilmesiyle yapıldı. Hastalar bakteriyal (Grup I) ve viral menenjit (Grup II ) olarak iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Grupların demografik verileri, YBÜ'de kalış süreleri ve süperenfeksiyon gelişme süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. Yoğun bakım ünitesine geldiklerindeki iKAL düzeyleri ve APACHE II skorları, Grup I'de 0.665 ± 0.145 ve 20.8 ± 13.3, Grup II'de 1.052 ± 0,107 ve 28.3 ± 16.4 olarak bulundu ve bu değerler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Grupların YBÜ'de takiplerinde süperenfeksiyon gelişmesinden sonraki iKAL değerleri, Grup I'de 0.702 ± 0.29, Grup II'de 0.690 ± 0.102 olarak bulundu ve Grup II'deki bu azalma istatistiksel olarak önemliydi (p<0.05).

Sonuç: Çalışmamızda, iyonize hipokalsemiye bakteriyal ve viral menenjitli yoğun bakım hastalarında sıklıkla rastlandığı tespit edildi. iKAL düzeyinin, yoğun bakıma ilk geldiklerinde Grup I'de düşük iken, Grup II'de normal sınırlarda olduğu; ilerleyen günlerde bakteriyal bir süperenfeksiyon gelişiminden sonra Grup II'de de azaldığı gözlendi. iKAL düzeyi ile APACHE II skoru arasında Grup I'de ters bir korelasyon olduğu; Grup II'de ise herhangi bir korelasyon olmadığı sonucuna varıldı.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]