[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 385-388
[ English ]
DENEYSEL HİPOTİROİDİZMDE TİROİD FOLİKÜL HÜCRELERİNDE AgNOR SAYILARI
Jale ÖNER1, İbrahim ÖZERCAN2, Aysel KÜKNER1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Amaç: Çekirdekçik düzenleme bölgeleri (NOR); gümüş metoduyla boyanan bir grup argirofilik proteini içeren çekirdek kısımlarıdır. AgNOR proteinleri, gümüş boyama yöntemiyle çekirdek içinde küçük koyu benekler halinde görülebilirler. Yüksek çoğalma erkinde olan hücrelerde bu bölgeler sayıca artış göstermektedirler.Bu çalışmada deneysel olarak oluşturulan hipotiroidizmde tiroid follikül hücrelerinde AgNOR sayılarını gözlemlemeyi amaçladık.

Gereç ve yöntem: 30 günlük erkek sıçanlara, intraperitoneal olarak 15 gün boyunca 10mg/kg propiltiurasil verilerek hipotiroidizm oluşturuldu. Sıçanlardan alınan tiroid doku örnekleri AgNOR tekniği ile boyandı ve ışık mikroskopta incelendi. Deney grupları AgNOR sayıları bakımından, kontrolleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Sonuçlar istatistiksel açıdan Student t testi ile değerlendirildi.

Sonuç: Deney gruplarının AgNOR sayısı kontrollerdekinden daha yüksek bulundu.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]