[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 213-216
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dressler Sendromu; Bir Olgu Nedeniyle
Gamze KIRKIL, Mehmet Hamdi MUZ, Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, Ebru ERDEM
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

73 yaşında erkek hasta koroner bypass operasyonu sonrası 2. haftada gelişen nefes darlığı, plöretik göğüs ağrısı, ateş, lökositoz, sedimentasyon hızında ve C-reaktif protein seviyesinde artış, plevral efüzyon bulguları ile başvurdu. Toraks BT ve ekokardiyografi tetkikleri sonucu pulmoner emboli, pnömoni ve konjestif kalp yetmezliği tanıları ekarte edilerek Dressler sendromu tanısı kondu. Nonsteroid antienflamatuar tedavi başlanan hastada semptomlarda gerileme olmayınca tedaviye 30 mg/gün steroid eklendi. Takiplerinde semptom ve laboratuar bulgularında düzelme izlenen hasta steroid dozu ayarlanarak taburcu edildi.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]