[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 235-238
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yöremizdeki Bakteriyel Keratitlerin Klinik Ve Mikrobiyolojik Özellikleri
Mete GÜLER, Jülide KURT, Özge EVREN, Ülkü ÇELİKER
Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Oftalmoloji kliniğimizdeki bakteriyel keratitlerin klinik ve mikrobiyolojik özelliklerini incelemek.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2005 ve Ocak 2007 yılları arasında bakteriyel keratit tanısı alan 32 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 53, 6±24, 9 ve %52, 25 (18)’ i 65 yaşından daha yaşlı idi. İlk geliş görme keskinlikleri 0, 085±0, 185 log mar, son görme keskinlikleri ise 0, 145±0, 299 log mar arasında idi. En önemli oküler risk faktörü olarak %15, 7 (5) hastada travma saptandı. %34, 3 (11) hastada organizma tanımlandı. İzolatların sırasıyla %73 (8)’ü Gram pozitif, %27 (3)’si Gram negatif idi. Streptococcus türleri en yaygın izolat idi (7, %64). İzole edilen bakterilerin çoğu günümüzde yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere duyarlı idi. %93, 7 (30) keratit tedavi ile iyileşti ve %86, 6 (26) hastada görme keskinliği müracaat anındaki seviyede ya da bundan daha iyi idi. %6, 3 (2) hastada görsel sonuçlar çok kötü oldu ve bunlara keratoplasti yapıldı.

Sonuç: Bakteriyel keratitli hastalarımızın çoğu uygun tedavi ile iyileşti. Travma en önemli oküler risk faktörü idi. Yaşlı popülasyon keratit açısından artmış risk taşımaktadır.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]