[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 261-265
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ankara-Gölbaşı İlçesinde Bir Grup Kadının Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Konusundaki Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
Ercan GÖÇGELDİ1, Cengiz Han AÇIKEL1, Metin HASDE1, Gül AYGUT2, Sultan ÇELİK3, İlkay GÜNDÜZ4, Yeşim KARADENİZ5, Raziye AYAS5, Erva ŞAHİN6, Candan DENİZ7
1GATA, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ANKARA
2GATA, Acil Tıp Anabilim Dalı, ANKARA
3GATA, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANKARA
4GATA, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANKARA
5GATA, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Anabilim Dalı, ANKARA
6GATA, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
7GATA, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

Amaç: Ankara-Gölbaşı ilçesinde bir grup kadının kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapma konusundaki tutum ve davranışlarının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma Mart 2006’da Ankara ili Gölbaşı ilçesinde bir sitede ikamet eden kadınlarda gerçekleştirilmiştir (301/394=%76.4). Veriler soru formu kullanılarak elde edilmiştir. Tanımlayıcı istatistik olarak yüzdelik, istatistiksel olarak önemlilik değerlendirilmesinde ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %87.7’si KKMM yapılması gerektiğini ifade ederken, %66.5’i en az bir kez KKMM yaptığını, %28.9’u ayda bir kez düzenli olarak yaptığını, %35.6’sı adet bitince yaptığını belirtmiştir. Doğru zamanda ve sıklıkta (ayda bir kez ve adet bitiminde) KKMM yapma sıklığı %23.3 bulunmuştur. KKMM hakkındaki bilgilerini sağlık personelinden (%37.3) ve televizyon/gazetelerden (%34.3) aldığını bildirenler ilk sıralarda yer almıştır. Lise ve üzeri öğrenim düzeyindekilerde, KKMM’nin gerekli olduğuna inananlarda ayda bir kez ve adet bitiminde KKMM yapma sıklığı daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Doğru zamanda ve sıklıkta (ayda bir kez ve adet bitiminde) KKMM yapma sıklığı %23.3 bulunmuştur. Katılımcıların KKMM’yi bilme ve uygulama sıklıkları bir çok çalışmadakine göre yüksek bulunmuştur. Ancak KKMM’nin erken tanıdaki önemi dikkate alındığında bunun yeterli olmadığı düşünülmüştür.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]