[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 266-270
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Açık Tibia Cisim Kırıklarının Tedavisinde İlizarov Tipi Sirküler Eksternal Fiksatör Uygulamalarımızın Orta Dönem Sonuçları
Bülent ÖZKURT, Abdullah Yalçın TABAK, Mehmet Ali TÜMÖZ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. Ortopedi Kliniği, ANKARA

Amaç: İlizarov tipi sirküler eksternal fiksatörün tibia açık kırıklarının tedavisinde etkinliğinin araştırılması.

Gereç ve Yöntem: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastenesi II. Ortopedi Kliniğinde Haziran 1998 – Ocak 2002 tarihleri arasında 51 hastanın 56 tibia açık kırığı İlizarov tipi sirküler eksternal fiksatör uygulanarak tedavi edildi. Otuz beşi (%68.6) erkek 16’sı (%31.4) bayan olan hastalarımızın yaş ortalaması 34.2 (17-56) idi. Olgularımızın 15’i (%26.8) Tip I, 22’si (%39.3) Tip II, 13’ü (%23.2) Tip III A, altısı (%10.7)Tip III B olarak değerlendirildi. Tip I ve Tip II açık kırıkların hepsi ya çok parçalı ya da aşırı kontamineydi. Değerlendirme Johner – Wrush kriterlerine göre yapıldı

Bulgular: Ortalama 94 (72-109) ay izlem sonucunda 52 tibiada tam kaynama elde edildi. Sadece dört hastada ikinci bir operasyonla grefaj uygulanarak kaynama sağlandı. Kaynama süresi ortalama 19 (12–43) hafta idi. Hastaların onunda yüzeyel, birinde derin tel yolu enfeksiyonu gelişti.. Hiçbir hastamızda kozmetik yada fonksiyonel yakınmaya yol açacak açılanma, kısalık, hareket kısıtlılığı olmadı.

Sonuç: Açık tibia kırıklarında, özellikle aşırı kontaminasyon, çok parçalanma, segmenter veya defektif olgularda İlizarov tipi sirküler eksternal fiksatör üç boyutlu ve çok seviyeli harekete olanak sağlarken minör travmatizan bir sistem olması nedeniyle avantajlı bir yöntem olarak görülmektedir.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]