[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-170
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Major Depresyonlu Hastalarda Elektrokonvulsiv Terapinin Sempatik Deri Yanıtı Üzerine Etkileri
Caner Feyzi DEMİR1, Rabia BİLİCİ2, Hasan Hüseyin ÖZDEMİR3, Said BERİLGEN3
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye
2Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: Depresif hastalar sıklıkla vejetatif semptomlardan yakınmaktadırlar. Depresyon ve otonom regülasyon bozuklukları arasındaki ilişki uzun zamandan beri bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı major depresyonu olan hastalarda elektrokonvulziv terapi ile (EKT) sempatik deri yanıtlarının (SDY) etkilenip etkilenmediğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda tedavi sürecinde EKT yapılacak major depresyonu olan 40 hasta ve 30 sağlıklı kişi incelendi. Sempatik deri yanıtları EKT nin uygulandığı aynı gün içerisinde EKT uygulanmasından önce ve sonra değerlendirildi. Elektrokonvulziv terapi öncesi, EKT sonrası ve kontrol grubuna ait SDY ölçümleri nonparametrik testlerle karşılaştırıldı. Bulgular: Major depresyonu olan hastalarda EKT sonrası SDY latans ortalaması (1.25±0.11 ms) EKT öncesi SDY latans ortalamasından (1.26± 0.11 ms) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde farklı bulundu (p <0.05). Bu sonuç, major depresyonu olan hastalarda EKT ve SDY arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte SDY latans değerlerinde hastalarla (EKT öncesi ve EKT sonrası) kontrol grubu (1.22±0.08 ms) arasında anlamlı farklılık yoktu. Sempatik deri yanıtları amplitüd değerlerinde de üç grup arasında anlamlı farklılık yoktu. Sonuç: Bu makalede bildirilen veriler major depresyonu olan hastalarda EKT tedavisinin neden olduğu sempatik sistem aktivasyonu üzerine major bir etkisi olmadığını desteklemektedir. Elektrokonvulziv terapi ile depresyon tedavisinin SDY üzerine etkilerini değerlendirmek için daha başka çalışmalara gereksinim vardır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]