[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 171-174
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Benign Prostat Hiperplazili Hastalarda Doksazosinin Prostatik Rezistif İndeks Üzerine Etkisi
Cüneyt ÖZDEN1, İsa GÜNAY1, Tağmaç DEREN2, Süleyman BULUT1, Süha KOPARAL2, Ali MEMİŞ1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği, ANKARA, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, ANKARA, Türkiye

Amaç: Son yıllarda yapılan birkaç çalışmada benign prostat hiperplazili (BPH) hastaların power doppler ultrasonografi (USG) ile tespit edilen prostatik rezistif indekslerinde artış tespit edilmiştir. Bu çalışmada BPH’lı hastalarda doksazosin tedavisinin prostatik rezistif indeks üzerine etkisi değerlendirildi.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya alt üriner sistem semptomları nedeniyle BPH düşünülen 40 hasta alındı. Tüm hastalara 6 ay boyunca günde 8 mg doksazosin tedavisi verildi. Tedavi öncesi ve sonrası hastaların uluslararası semptom skorları (IPSS), maksimal akım hızları (Qmax), total prostat volümleri (TPV) ve power doppler USG ile tespit edilen prostatik rezistif indeksleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 60.2±2 yıl, IPSS 20.3±4.5 ve Qmax 11.3 ±3.0 m/sn idi. Tedavi öncesi hastaların prostatik rezistive indeksi ile TPV ve IPSS arasında pozitif (sırasıyla, r=0.37 p=0.02 ve r=0.40 p=0.017), Qmax arasında negatif korelasyon tespit edildi (r=-0.38 p=0.021).Tedavi sonrası hastaların IPSS ve Qmax değerlerinde anlamlı derecede iyileşme mevcuttu (sırasıyla,7.9±5.3 ve 16.8±5.8, p<0.05). Tedavi öncesine göre hastaların prostatik rezistif indekslerinin anlamlı derecede azaldığı tespit edildi (sırasıyla,0.74±0.06 ve 0.69±0.05, p<0.05).

Sonuç: Elde ettiğimiz veriler BPH’lı hastalarda doksazosin tedavisinin prostatik rezistif indeksi anlamlı derecede azatlığını göstermiştir. Bu nedenle medikal tedavi verilen BPH’lı hastaların takibinde prostatik resiztif indeks faydalı bir parametre olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]