[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 186-192
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Samsun Çıraklık Eğitim Merkezindeki Çırakların Antropometrik Ölçümlerinin Saptanması
Leman TOMAK1, Melek COŞKUN2, Funda ELMACIOĞLU3, Yıldız PEKŞEN2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, SAMSUN, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SAMSUN, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi SMY, Beslenme Bölümü, SAMSUN, Türkiye

Amaç: Çocuk işçiliği, sosyal ve ekonomik açıdan çok önemli bir insan hakları sorunudur. Bu çalışmada büyüme ve gelişmelerini tamamlamamış çırakların antropometrik ölçümlerinin saptanması ve kabul edilen ölçümlerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki bu çalışmaya 14-18 yaş arası toplam 1003 çırağın 195'i (%19,3) dahil edilmiştir. İlk aşamada rasgele seçilen çıraklara anket formu uygulanmıştır. İkinci aşamada ise antropometrik ölçümler yapılmıştır. Bu antropometrik ölçümler vücut ağırlığı, boy uzunluğu, üst orta kol kas çevresi, beden kitle indeksi ve triseps deri kıvrım kalınlığıdır.

Bulgular: Çalışmaya alınan çırakların yaş ortalaması 17,1±0,1 yıldır ve tamamı ilkokul mezunudur. Normal kabul edilen 16-85 persentillere göre değerlendirildiğinde, çırakların %35,4'ü vücut ağırlığına, %26,2'si boy uzunluğuna, %54,4'ü beden kitle indeksine, %36,4'ü üst orta kol kas çevresi ölçümüne ve %56,4'ü triseps deri kıvrım kalınlığına göre normal değerler içindedir.

Sonuç: Bu çalışmada, beslenmenin önemli göstergelerinden biri olan antropometrik ölçümler sonucunda, çırakların çoğundaki ölçümlerin normal sınırlar içinde olmadığı tespit edilmiştir. Bu toplum sağlığı yönünden önemli bir sorundur. Çalışan ve buna bağlı olarak daha fazla besin ve enerjiye gereksinim duyan çocukların beslenmesine ve dolayısıyla eğitim ile ekonomik durumlarının iyileştirilmesine önem verilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]