[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 4, Sayfa(lar) 290-292
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Antitüberküloz Tedaviye Bağlı Serebellit Gelişimi
Meliha TAN1, Özlem ALKAN2, Sibel KARACA1, Başak KARAKURUM GÖKSEL1, Yusuf Ziya DEMİROĞLU3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye

Kronik böbrek yetmezlik nedeniyle diyalize giren olgularda tüberküloz insidansı normal popülasyona göre artmıştır. Ayrıca bu olgularda antitüberküloz ilaçların yan etkileri daha fazla görülür. Ototoksite ve toksik retinopati antitüberküloz ilaçların iyi bilinen yan etkileri olmasına rağmen, serebellar sendrom nadiren karşımıza çıkar. Biz bu sunumda, antitüberküloz tedavi sırasında serebellar ataksi gelişen ve kronik böbrek yetmezliği olan 50 yaşında kadın olgunun bulgularını tartıştık. Beyin manyetik rezonans görüntülenmesinde serebellar ödem saptandı. Antitüberküloz ilaç tedavisinin kesilmesi ve piridoksin tedavisinin başlamasıyla serebellar bulgularda kısmen düzelme izlendi. Bizim hastamızdaki serebellar bulgular olasılıkla izoniazid toksitesine sekonder gelişti. Sonuç olarak, izoniazid tedavisi alan diyalize giren olgularda serebellar bulgular geliştiğinde, izoniazid toksitesine bağlı serebellit tanısı akılda tutulmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]