[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 4, Sayfa(lar) 231-236
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Adenozin ve Adenozin A1 Reseptör Agonisti CPA'nın Lokal Uygulanımı Sıçan İnce Barsak Hasarına Karsı Koruyucu Etkiler Göstermektedir
Veysel Haktan ÖZAÇMAK, Hale SAYAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD, Kozlu/ZONGULDAK, Türkiye

Amaç: Adenozin ve A1 adenozin reseptör (A1AR) agonistleri, çeşitli dokuların reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkilere sahiptir. Çalışmanın amacı, sıçan ince barsağının reperfüzyon harabiyetinde adenozin ve A1AR agonistinin lokal uygulanmasının etkilerini incelemekti.

Gereç ve Yöntemler: Sıçanlar herbiri altı hayvan içeren beş gruba rastgele olarak aşağıdaki gibi ayrıldı: sham kontrol; iskemi-reperfüzyon (I/R) kontrol; adenozin + I/R; A1AR agonisti 2-kloro-N6-siklopentiladenozin (CPA) + I/R ve A1AR antagonisti 8-siklopentil-1,3-dipropilksantin (DPCPX) + adenozin + I/R. Đlaçların abdominal boşluğa 5 dk boyunca lokal uygulanmasını takiben barsak I/R’u, süperiyor mezenter arterin 30 dk klempe edilmesi ve sonrasındaki 180 dk lık reperfüzyon dönemi ile sağlandı. Daha sonra terminal ileum örnekleri toplandı ve karbakole olan kasılma yanıtlarını ölçmek için hızlıca izole organ banyosuna alındı. Ayrıca malondialdehid (MDA) ve indirgenmiş glutatyon (GSH) düzeylerini ölçmek için de ek doku örnekleri alındı.

Bulgular: I/R, lipid peroksidasyonunu ileri düzeyde yükseltirken, indirgenmiş glutatyonu düşürdü. Sham kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, kasılma yanıtları I/R grubunda ciddi düzeyde azaldı. Adenozin veya CPA ön tedavisi, sadece lipit peroksidasyonunu azaltmakla kalmadı aynı zamanda kasılma yanıtı ve GSH düzeyini de ileri derecede iyileştirdi. Bu yararlı etkilerin, A1AR anatgonisti DPCPX ön tedavisi ile ortadan kalktığı gözlendi.

Sonuç: Elde ettiğimiz kanıtlar, sistemik uygulanımının yanı sıra, adenozin ve A1AR agonisti CPA’nın lokal uygulanmasının da iskemik barsak harabiyetini, en azından oksidatif stresi azaltarak ve antioksidan savunmayı güçlendirerek iyileştirdiğini önermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]