[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-020
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
23 Gauge Transkonjonktival Dikişsiz Vitrektomide İlk Deneyimlerimiz
Burak TURGUT, Fatih Cem GÜL, Tamer DEMİR, Orhan AYDEMİR, Ülkü ÇELİKER
Fırat Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: 23 gauge (G) transkonjonktival dikişsiz pars plana vitrektominin (PPV) anatomik ve fonksiyonel sonuçlarını, ameliyat sırasındaki ve sonrasındaki komplikasyonlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: 23 G dikişsiz PPV cerrahisi uygulanan 40 hastanın 40 gözüne ait dosyalar geriye dönük olarak incelendi. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası takip muayenelerindeki görme keskiniği ve göz içi basıncı (GİB) değerleri, biyomikroskopi ve göz dibi muayene bulguları ile birlikte ameliyat sırasındaki ve sonrasındaki komplikasyonlar ve cerrahinin anatomik ve fonksiyonel sonuçları incelendi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 59.24± 1,2 yıl idi (19–80). Ortalama takip süresi 9,3 aydı. Cerrahi endikasyonlar vitreus hemorajisi (VH), epiretinal membran (ERM), sekonder vitreus kondansasyonu ve endoftalmitis idi. Ameliyat sırasında 10 gözde (%25) subkonjonktival kanama gelişirken olguların hiçbirinde kesi yerinden sızıntı izlenmedi. Ameliyat sonrası dönemde hiçbir olguda GİB yükselmesi veya hipotoni, koroid dekolmanı ve endoftalmitis gelişmedi. Dört gözde (%10) ameliyat sonrası birinci gün ön kamaraya kanama, iki gözde (%5) ön kamarada yoğun enflamatuar hücre izlendi. İki gözde ise (%5) ameliyat sonrası erken dönemde katarakt gelişti. Vitreus hemorajisi nedeniyle ameliyat edilen altı gözde (%15) VH tekrarladı. İki gözde retina dekolmanı gelişmesi (%5) üzerine kesi yerleri genişletilip 20 G PPV'e geçildi. Ameliyat öncesi ortalama görme keskinliği 1,7 logmar düzeyinde olup ameliyat sonrası 6. aydaki takipte 1 logmar düzeyine yükseldi.

Sonuç: 23 G dikişsiz PPV tekniği, seçili vakalarda etkin ve güvenilir bir yöntem olup anatomik ve fonksiyonel başarı sağlanmıştır. Cerrahi tecrübemiz arttıkça komplikasyon oranlarımız azalacak ve bu teknik için geliştirilen cerrahi aletleri kullanma olanağı bulduğumuzda 23 G PPV için endikasyon yelpazemiz genişleyecektir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]