[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-030
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 50 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Metin Kaya GÜRGÖZE1, Mehmet GÜNDÜZALP2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: Henoch-Schönlein purpurası başlıca çocukları etkileyen sistemik bir vaskülittir. Çalışmada Henoch-Schönlein purpurası tansı ile izlenen çocukları epidemiyolojik ve klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Henoch-Schönlein purpurası tanısı alan tüm çocukların epidemiyolojik, klinik, laboratuar bulguları ve tedavi bilgileri dosya kayıtları incelenerek elde edildi.

Bulgular: Yaşları 1.5 ile 16.5 arasında değişen 50 çocuk çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşları 7.9±3.6 yıl idi. Hastalarda en sık görülen bulgu purpura idi. Eklem tutulumu ve gastrointestinal tutulum hastalarda % 92 ve % 62 olarak belirlendi. Renal tutulum hastaların 10'nunda (% 20) meydana geldi. Bunların birinde şiddetli böbrek tutulumu oluştu. En sık görülen laboratuar anormalikleri lökositoz (%78), eritrosit sedimantasyon yüksekliği (% 48) ve IgA (% 26) yüksekliği idi.

Sonuç: Hastaların epidemiyolojik ve klinik bulguları literatürdekilerle benzerlik gösteriyordu. Şiddetli böbrek tutulumu çocukların küçük bir kısmında olmasına rağmen, prognozu genellikle iyidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]