[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-043
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Apandisit Tanısında Serum C-reaktif Protein, Prokalsitonin ve Neopterinin Yeri
Mehmet Emin MENGÜCÜK1, Refik AYTEN1, Nurullah BÜLBÜLLER1, Ahmet GÖDEKMERDAN2, Murat BAŞBUĞ1, İbrahim MUNGAN1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, ELAZIĞ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmunoloji, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: Akut apandisitin özellikleri ve tedavisi tam olarak tanımlanmasına rağmen negatif apendektomi oranları yüksek olan acil cerrahi bir durumdur. Çeşitli inflamatuar belirteçler kullanılmakla birlikte özgül bir test yoktur. Bu çalışmada C-reaktif protein, prokalsitonin ve neopterinin akut apandisitte tek tek veya birlikte kullanımının tanıya katkısını ortaya koymayı planladık.

Gereç ve Yöntemler: Fırat Üniversitesi Genel Cerrahi kliniğine karın sağ alt kadran ağrısı ile başvuran ve akut apandisit ön tanısıyla yatırılan 100 ardışık hasta takibe alındı. Hastalar beş gruba ayrıldı. Grup 1 (n:16):konservatif tedavi edilenler, grup 2 (n:6): patolojik olarak apandiksi normal olanlar, grup 3 (n:38): fokal apandisit olanlar, grup 4 (n:32): süpüratif apandisit olanlar, grup 5 (n:8): perfore apandisit olanlar. Tüm hastalarda başvuru anında serumda C-reaktif protein, prokalsitonin ve neopterinin çalışıldı.

Bulgular: C-reaktif protein, prokalsitonin ve neopterinin seviyeleri grup 3'de grup 1'e göre anlamlı olarak yüksekti. Grup 4 ve grup 5'de C-reaktif protein ve prokalsitonin seviyeleri grup 1'e göre yüksek iken neopterin seviyelerinde anlamlı fark gözlenmedi. Grup 3 ve grup 4 arasında da her üç parametrede de farklılık gözlenmedi.

Sonuç: Akut apandisitte serum C-reaktif protein, prokalsitonin ve neopterin seviyelerinin tek başına veya üçlü test halinde kullanılması tanı koymada yeterli değildir. Bu belirteçler akut karın için nonspesifik belirteçlerdir. Akut apandisitin semptom ve klinik bulgular tanıda önemlidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]