[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa(lar) 188-193
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üreter Taşları ile Flebolitlerin İnce kesit Kontrastsız Bilgisayarlı Tomografi ile Ayırtedilmesinde Kullanılan Kriterlerin Değerlendirilmesi
Koray AKDAMAR1, Mehmet Ruhi ONUR2, Çağatay ANDİÇ3, Metin ÇUBUK4
1Özel Muğla Hastanesi, Radyoloji, MUĞLA, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, ELAZIĞ, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, ADANA, Türkiye
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, ANTALYA, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı kontrastsız helikal bilgisayarlı tomografide üreter taşları ile flebolitleri ayırtetmek için daha önce literatürde tanımlanmış olan kriterlerin yeterliliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Altı aylık zaman periyodunda taşı olan 31 hastaya ve toplam 80 fleboliti olan 43 hastaya 3 cm uzunluğunda ince kesit (kesit kalınlığı: 2 mm, pitch: 1) olmak üzere kontrastsız helikal BT çekimi yapıldı. Her kalsifikasyonun boyut, şekil, santral lüsensi, yumuşak doku halka işareti, kuyruklu yıldız işareti, densite değerleri ve profil analizi kaydedildi.

Bulgular: Flebolitlerin 52'si (%65) yuvarlak, 28'i oval (%35) şekilliydi. Taşların ise 10'u (%32) yuvarlak, 8'i (%26) oval şekilliydi. Taşların 13'ü (%42) geometrik şekilli iken hiçbir flebolit geometrik şekilli değildi. Flebolit ve taşların ortalama densite değerleri sırasıyla 386,5 HU (131 HU/935 HU) ve 1088 HU (526 HU - 1594 HU) ölçülmüş olup bu değerler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Onsekiz flebolitte (%23) santral lüsensi ve profil analizinde çift tepe bulgusu varken, tüm taşlarda profil analizinde tek tepe bulgusu izlendi ve hiçbirinde santral lüsensi yoktu. Kuyruklu yıldız işareti flebolitlerin 12'sinde (%15) varken bu bulguya hiçbir taşta rastlanılmadı.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları kontrastsız BT nin üreter taşlarını flenolitlerden ayırtetmede güvenilir ayırtedici kriterlere sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada bahsedilen tüm kriterlerin kullanılması üreter taşları ile flebolitlerin ayırtedilmesini kolaylaştıracaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]