[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa(lar) 194-196
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ulnar Sinirin Kubital Oluk Düzeyinde Tuzak Nöropatisinin Basit Dekompresyon Yöntemi İle Cerrahi Tedavisi
Cahit KURAL, Soner YAŞAR, İlker SOLMAZ, Serhat PUSAT, Yusuf İZCİ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, ANKARA, Türkiye

Amaç: Ulnar sinir tuzak nöropatisi (TNP) genellikle kubital oluk seviyesinde meydana gelir. Tedavisi konservatif yaklaşım veya cerrahidir. Bu çalışmadaki amacımız ulnar TNP'de uyguladığımız basit dekompresyon tekniğinin cerrahi sonuçlarını incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: 2005-2009 arasında ulnar TNP tanısı alan 56 hasta kliniğimizde opere edildi. Bu hastaların tamamının sinir bütünlüğü tam idi. Hastaların 36'sı erkek, 20'u ise bayan idi. Yaş ortalaması 37,8 idi. Hastaların tümüne lokal anestezi altında kubital oluk düzeyinde basit dekompresyon ameliyatı uygulandı. Ortalama ameliyat süresi 30 dk. olarak kaydedildi.

Bulgular: Hastaların %92,86‘sinin şikayetleri ameliyattan sonra tamamen geçti. 56 hastanın 4'ü cerrahiden fayda görmedi, bu hastaların 3'ü romatolojik hastalığı bulunan kişilerdi. Hiçbir hastada cerrahi komplikasyon gelişmedi ve hastaların şikayetleri ameliyattan sonra artmadı.

Sonuç: Basit dekompresyon ulnar sinirin kubital oluk seviyesindeki TNP'inde en uygun ve en az invazif cerrahi yöntemdir. Eşlik eden romatolojik hastalığı olanlarda cerrahi için beklenmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]