[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa(lar) 201-203
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Goldenhar's Sendromlu Hastada Genel Anestezi Uygulaması
Ayşe Belin ÖZER1, Ömer Lütfi ERHAN1, Mehmet Akif YAŞAR1, Hasan ARIK2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., ELAZIĞ, Türkiye
2Beydağı Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., MALATYA, Türkiye

Goldenhar's sendromu birinci ve ikinci brankiyal arkdan gelişen yapıların konjenital defektidir. İnguinal herni nedeniyle herniografi planlanan Goldenhar's sendromlu 18 aylık erkek hasta preoperatif olarak değerlendirildi. Fizik muayenede fasiyal asimetri, sağ kulak atrezisi, preauriküler appendiks, mikrognati ve duyma defekti olduğu tespit edildi. Hastada fasial asimetriye bağlı zor entübasyon olabileceği düşünüldü. Çeşitli boyutlarda airway, endotrakeal tüp, bleyd ve LMA hazırlandı ve gerektiğinde trakeostomi açılabilmesi için aileden izin alındı. Anestezi indüksiyonu %50 O2- %50 N2O içerisinde sevofluran ile sağlandı ve maske ventilasyonunda sıkıntı yaşanmadı. Laringoskopi uygulaması 1 numara Miller bleyd ile denendi, bleydin büyük olduğu düşünülerek 0 numaralı bleyd ile laringoskopi tekrarlandı. ve 3,5 numaralı kafsız tüple entübe edildi. Anestezi idamesi %50 O2- %50 N2O içerisinde sevofluran ile sağlandı. Elli dakika süren operasyon süresince ve sonrasında komplikasyon yaşanmadı. Bu hastalarda gerek entübasyon gerek ek patolojiler yönünden tam bir preoperatif değerlendirme yapılması ve olası zor entübasyona karşı hazırlıklı olunması gerektiği düşüncesindeyiz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]