[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 060-066
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aktif ve Latent Tüberkülozlu Olguların Tanısında Tüberkülin Deri Testi ile Quantiferon-TB Gold In Tube Testinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Levent KILIÇ1, Figen DEVECİ1, Teyfik TURGUT1, Esra KOÇDEMİR2, Nevin İLHAN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Elazığ, Türkiye

Amaç: Aktif ve latent tüberkülozu (TB) olan hastalarda QuantiFERON-TB Gold In Tube (QFT-GIT) ve tüberkülin deri testinin (TDT) tanısal değerinin araştırılması ve bu iki testin etkinliğinin karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 16 aktif akciğer, 26 latent TB'li olgu ve 21 sağlıklı kontrol olgu alındı. Aktif akciğer TB'li olgularda tedavi başlanmadan önce olmak üzere tüm olgularda önce QFT- GIT için kan alındı daha sonra TDT'leri uygulandı.

Bulgular: QFT-GIT testi aktif TB hastalarının 12'sinde (%75.0), latent TB olgularının 15'inde (%65.2) pozitif iken, kontrol grubunda 3 (%14.3) olguda pozitif sonuç elde edildi. Ortalama QFT-GIT testi düzeyleri hem aktif hem de latent TB olgularında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düzeylerde yüksekti (sırasıyla p=0.003, p=0.005). QFT-GIT testinin duyarlılığı ve özgüllüğü aktif akciğer TB'nin saptanmasında %75 ile %85.7, latent TB'nin saptanmasında %65.2 ile %85.7 olarak saptandı. Aktif akciğer ve latent TB'li olgular değerlendirildiğinde ise testin duyarlılığı %75, özgüllüğü %34.8 olarak bulundu. Ortalama TDT endürasyon çapı latent TB'li olgularda aktif akciğer TB'ye göre (p=0.001) ve aktif akciğer TB'li olgularda kontrol grubuna göre (p=0.001) istatiksel olarak yüksek saptandı. QFT-GIT testi ile TDT arasında pozitif korelasyon saptandı.

Sonuç: Latent TB infeksiyonu ve aktif TB'lu hastaların saptanmasında, TDT ile karşılaştırıldığında QFT-GIT'in tanıda katkısının olabileceği düşünülse de; testin aktif hastalık ve latent infeksiyon ayırımında özgüllüğü düşmektedir. QFT-GIT ile TDT arasında pozitif korelasyon saptanmış olması ve QFT-GIT'in maliyetinin yüksek olması ise ülkemiz şartlarında dikkate alınmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]