[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-131
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Primer Pterjiyum Cerrahisinde Çıplak Sklera ve Konjonktival Otogreftleme Yönteminin Karşılaştırılması
Orhan AYDEMİR, Onur ÇATAK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Primer pterjiyum cerrahi tedavisinde çıplak sklera ve konjonktival otogreft nakli yönteminin etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Ekim 2008-Mart 2010 tarihleri arasında kliniğimize başvuran primer pterjiyumlu 32 hastanın 40 gözü çalışmaya alındı. Birinci gruptaki 22 hastanın 26 gözüne çıplak sklera, ikinci gruptaki 10 hastanın 14 gözüne ise konjonktival otogreft nakli uygulandı. Hastalar nüks gelişimi ve komplikasyon açısından en az 6 ay süreyle izlendi.

Bulgular: Birinci grupta 3 gözde (%11.5) skleral incelme, 5 gözde (%19.2) nüks gelişti. İkinci grupta bir gözde (%7.1) nüks ve 2 gözde (%14.28) greft sütürlerinde açılma meydana geldi. Bulgular istatistiksel olarak karşılaştırıldığında otogreft uygulanan grupta nüks sıklığının anlamlı olarak daha az olduğu saptandı (p<0.005).

Sonuç: Primer pterjiyum cerrahisinde konjonktival otogreft nakli yöntemi çıplak sklera uygulamasına göre daha etkin ve daha güvenilir olduğu sonucuna varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]