[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 206-208
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Inoperabl Gastrointestinal Tümörde Imatinib Mesilat Tedavisi Sonrası Patolojik Tam Yanıt: Olgu Sunumu
Baha ZENGEL1, Ahmet ALACACIOGLU2, Ayse YAGCI3, Hakan POSTACI3, Ozgur KAVAK, Ali Galip, DENECLI1, Erhan GOKMEN
1Bozyaka Research and Training Hospital, 1.General Surgery, Izmir, Turkey
2Bozyaka Research and Training Hospital, Medical Oncology, Izmir, Turkey
3Bozyaka Research and Training Hospital, Pathology, Izmir, Turkey
4Ege University Hospital, Medical Oncology, Izmir, Turkey

Gastrointestinal stromal tümörler CD34 and c-kit (CD117) ekspresyonu ile karekterize olan, gastrointestinal sistemin en sık görülen mezenkimal maligniteleridir. İmatinib mesiat, transmembran reseptör c-kit ürünlerini baskılayan küçük molekül tirozin kinaz inhibitörüdür. Metastatik ve inoperabl gastarointestinal stromal tümörlerde yapılan klinik çalışmalarda imatinib mesilat tedavisi ile parsiyel yanıt oranları 40% ile 69% arasındadır. Fakat tam yanıt nadirdir. Bu yazımızda 46 yaşında anrezektabl gastrointestinal stromal tümorlü erkek hastada, imatinib mesilat tedavisi ile sağlanan patolojik tam yanıt değerlendirilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]