[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-134
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Hemşirelik Öğrencilerinin Beyin Ölümü ve Organ Bağışına İlişkin Bilgi ve Tutumları
Yeşim YAMAN AKTAŞ1, Neziha KARABULUT2
1Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Giresun, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Erzurum, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin beyin ölümü ve organ bağışına ilişkin bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 150 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında konuya ilişkin 27 soru içeren anket formu kullanılmıştır. Veriler yüzdelik hesaplamayla değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.89±1.58 olup, %86'sı kızdır. Çalışmaya alınan öğrencilerin %65.3'ü öğrenimleri süresince derslerinde beyin ölümü ve organ nakline ilişkin bilgi almadıkları saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin %66.7'si doku ve organlarının tümünü bağışlamak isterken, ancak %3.3'ü organ bağışında bulunduğunu belirtmiştir.

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin lisans eğitiminde beyin ölümü ve organ bağışı konusunda yeterince bilgilendirilmedikleri, organ bağışı konusundaki istekliliklerinin yüksek olduğu görülmesine rağmen, organ bağışında bulunan hemşirelik öğrencilerinin çok düşük düzeyde olduğu saptanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]