[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-138
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Anal Fissür Tedavisinde Botulinum Toksini ile Birlikte Fissürektominin Etkinliği
Koray KARABULUT, Erhan AYGEN, Cuneyt KIRKIL, Cemalettin CAMCI, Osman DOGRU, Kazım ESEN, Nurullah BULBULLER, Refik AYTEN, Yavuz Selim ILHAN
Firat University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Elazig, Turkey

Amaç: Bu randomize prospektif çalışmanın amacı, medikal tedaviye dirençli kronik anal fissür tedavisinde, fissürektomi ile kombine edilen botulinum toksini tip A (BTX-A) ile tek başına kullanılan BTX-A'nın etkinliklerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Arka orta hatta topikal ilaç tedavisine dirençli kronik anal fissürü bulunan, 36 ardışık hasta değerlendirildi. Hastalar, BTX ve BTX+fissürektomi (FİS) olarak iki gruba ayrıldılar. Girişimlerden 1, 2, 4 ve 8 hafta sonra klinik olarak kontrol edildiler. Semptomatik düzelme, erken ameliyat sonrası komplikasyonlar, klinik ve anoskopik bulgular kaydedildi. Demografik ve klinik parametreler Mann-Whitney U ve Ki-kare testleri kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu. En sık karşılaşılan şikâyetler, rektal kanama, kabızlık ve dışkılama sırasında ve/veya sonrasında ağrıydı. Girişimlerin tamamı komplikasyonsuz olarak gerçekleştirildi. İşlem öncesine kıyasla semptomlar anlamlı olarak azaldı. BTX+FİS grubunda BTX grubuna göre daha fazla hastada semptomatik düzelme sağlandı ancak aradaki fark anlamlı değildi. Dördüncü haftada yapılan anoskopik muayenede, BTX+FİS ve BTX gruplarında sırasıyla 14 (%77.8) ve 11 (%61.1) hastada fissürün tamamen iyileştiği tespit edildi. Ortanca takip süresi 5 aydı. Takip sürecinde nüks görülmedi. Hastaların hiçbirinde inkontinans ortaya çıkmadı.

Sonuç: Diğer medikal tedavilere cevap vermeyen posterior kronik anal fissürde BTX-A enjeksiyonu etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi olmakla beraber, BTX-A'ya fissürektomi eklenmesi iyileşme oranlarını arttırmamaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]