[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 004-006
[ English ] [ PDF ]
Yetişkinlerde Serebral Venöz Trombozun Nadir Nedeni: Demir Eksikliği Anemisi
Sibel GÜLER, Aslan TEKATAŞ, Ufuk UTKU, Sezgin KEHAYA
Trakya Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Serebral venöz trombozda çoğu zaman değişken ve nonspesifik klinik prezentasyon nedeniyle tanı koymak güçleşmektedir. Serebral venöz tromboz gelişiminde dehidratasyon, hiperkoagülabilite, mastoiditis, venöz sinüse tümör invazyonu, oral kontraseptif kullanımı, gebelik, puerperium, kafa travması, vaskülit, otit, sinüzit, kronik menenjit ve subdural ampiyem gibi enfeksiyonlar, hematolojik hastalıklar ve kollajen doku hastalıkları risk faktörleridir. Literatürde özellikle yetişkinlerde demir eksikliği anemisiyle ilişkili serebral venöz tromboz olgularına nadiren rastlanmaktır. Burada sunulan olgunun, intrakraniyal hipertansiyon semptomları ile başvurup, MR venografide transvers sinüs trombozu saptanması ve etyolojide demir eksikliği nedeni olan ciddi hipokrom mikrositer anemi dışında neden saptanmaması ilgi çekicidir. Kliniğimizde daha önce izlenen ve demir eksikliği anemisine bağlı derin serebral ven trombozu saptanan iki olgu eşliğinde sunulmuştur.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]