[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 027-029
[ English ] [ PDF ]
Akut Miyokard İnfarktüsünün Nadir Bir Nedeni: Koroner Arter Embolisi
Selami DEMIRELLI1, Sakir ARSLAN2, Eftal Murat BAKIRCI3, Arif ARISOY1, Husnu DEGIRMENCI1
1Atatürk University, Department of Cardiology, Erzurum, Turkey
2Antalya Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Antalya, Turkey
3Bayburt State Hospital, Department of Cardiology, Bayburt, Turkey

Beş yıl önce aort kapak replasmanı yapılan, diyabet ve hipertansiyon hikayesi olan, kırk dokuz yaşındaki bayan hasta kliniğimize nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Transözefajial ekokardiyografide aortik protez kapağın ön yüzünde 5×2 mm trombüs ile uyumlu görüntü izlendi. Trombolitik tedavi uygulandı ancak başarısız olundu. Takibin onuncu gününde hastada göğüs ağrısı ile birlikte EKG'de V2-V6 derivasyonlarında ST segment elevasyonu gözlendi. Akut miyokard infarktüsü tanısı ile yapılan koroner anjiyografide, sol inen arter orta segment trombüs ile tıkalıydı. Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti denendi ancak başarısız olundu. Hastaya ikinci kez trombolitik tedavi uygulandı. İkinci kez uygulanan trombolitik tedavinin, hem koroner revaskülarizasyon hem de kapak trombozu açısından başarılı olduğu gözlendi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]