[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 039-043
[ English ] [ PDF ]
Cerrahi Pulmoner Embolektomi: Dört Olgunun Sunumu
Ayhan UYSAL, Oktay BURMA, Murat ÖZGÜLER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Akut masif ya da submasif pulmoner emboli hızlı tanı ve tedaviyi gerektirir.Tanının ilk saatinden itibaren mortalite oranları %70'lere kadar yükselebilmektedir. Bu durum sağ ventrikül disfonksiyonunun derecesi, kardiyak arrest ve konjestif kalp yetmezliğinin derecesi ile korelasyon göstermektedir. Pulmoner emboli tanısı almış 4 vakaya, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilimdalı'nda pulmoner embolektomi operasyonu uygulandı. Hastaları 3'ü bayan ,1'i erkek olup ortalama yaş 51(32-67) idi. Derin ven trombozu tüm hastalarda mevcut olup etiyolojide 2 hastada travma, 1 hastada oral kontraseptif kullanımı ve 1 hastada da major jinekolojik operasyon olduğu saptandı. Masif Pulmoner Emboli tanısı ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografik anjiografi ile konuldu. Hemodinamik olarak instabilitesi olan tüm hastalara ekstrakorporeal dolaşım desteği altında medyan sternotomi yoluyla pulmoner embolektomi uygulandı. Mortalite 1 hastada gözlendi. Bu hasta da kardiyak arrest nedeniyle resüsitasyon eşliğinde operasyona alınan hasta idi. Hayatı tehdit eden MPE' lilerde ekstrakorporeal dolaşım (EKD) şartlarında erken dönemde yapılacak pulmoner embolektominin hayat kurtarıcı olacağını düşünmekteyiz.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]