[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 069-071
[ English ] [ PDF ]
Mekanik Ventilasyona Gereksinim Gösteren Tetanoz Olgusu
İsmail DEMİREL1, Suzan ÜSTÜN2, Cemal ÜSTÜN3
1Sağlık Bakanlığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı Harput Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Tetanoz, Clostridium tetani'nin toksini ile oluşan, tonik kas spazmlarıyla seyreden, mortalitesi yüksek bir infeksiyon hastalığıdır. Altmış yaşında erkek hastanın, 10 gün önce sağ ayağı paslı çivi ile yaralanmış. Genel durum orta, bilinç açık, koopere ve oriante olan hastanın çenesinde kilitlenme ve risus sardonicus gözlendi. Pupiller izokorik ve miyotik, solunum takipneik (25/dak), ateş 36,2oC ve taşikardik idi (128/dak). Takipnesi artan olguya endotrakeal entübasyon uygulanarak mekanik ventilasyona başlandı. Bu haliyle olgu Ablett sınıflaması Grade III olarak değerlendirildi. Yoğun bakıma yatırılan olguya yedinci günde trakeostomi açıldı. Yirmi altıncı günde solunum ve hemodinamik olarak stabil olan hastada weaning işlemine başlanarak otuz ikinci günde servise devredildi. Uzamış yoğun bakım hastalarındaki komplikasyonların ve otonomik disfonksiyonların önlenmesi, musküler rijidite ve spazmın kontrolu genel major terapötik yaklaşımlardır. Ayrıca sedasyon düzeyinin belirlenmesinde Bispectral index (BIS)'in kullanılmasının terapötik yaklaşımlar açısından faydalı olacağı düşünüldü.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]