[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 072-074
[ English ] [ PDF ]
Bezoarların Radyolojik Bulguları: Olgu Sunumu
Şerife Sevil ALTUNRENDE, Arzu CANANa, Mehmet Maruf AYDIN, Safiye GÜREL
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

Bezoarlar; en sık gastrointestinal sistemde farklı içeriğe sahip ekzojen veya endojen kaynaklı gelişen oluşumlardır. Asemptomatik seyredebilecekleri gibi akut intestinal obstruksiyonlar gibi daha ağır klinik tablolara yol açabilir. Günümüzde tedavide çeşitli alternatif yöntemler denenmektedir ancak hala en geçerli ve güvenilir yöntem cerrahidir. Radyolojik yöntemler kullanılarak komplikasyonlar gelişmeden önce bezoar tanısı konulabilmektedir. Bezoarların radyolojik görünümlerini tartışmak amacıyla farklı etiyolojilere sahip pediatrik ve erişkin yaş gurubunda dört ayrı gastrik bezoar olgusunu ele aldık. Olgularımızdan dördüne de tüm abdomen BT incelemesi, bir tanesine ayrıca üst abdomen MRG incelemesi yapıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]