[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 075-077
[ English ] [ PDF ]
Radius Anevrizmal Kemik Kistinin Otolog Fibula Grefti ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Sancar SERBEST, Erdal KAYA, Halil GÖKÇE
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Van, Türkiye

Anevrizmal kemik kisti, iyi huylu, genişleme özelliği olan ve daha çok çocuk ve gençlerde görülen kemik lezyonlarıdır. İyi huylu olmalarına karşın, bu lezyonlardan bazıları hızlı büyüme ve kemikte harabiyet yapma yeteneğine sahiptirler. Tedavi seçenekleri arasında tam rezeksiyon, küretaj, kemik greftleme ile küretaj, selektif arteryel embolizasyon (primer tedavi olarak veya preoperatif terapi) ve perkütan fibrozan ajan enjeksiyonu sayılabilir. Anevrizmal kemik kistinin tedavisinde tam çıkarma en iyi yöntemdir. Bu bildiride, radius anevrizmal kemik kisti olan ve tümör rezeksiyonu sonrası meydana gelen kemik defektinin vaskülarize olmayan otolog fibula grefti ve internal fiksasyon ile başarılı şekilde tedavi edilmiş bir olguyu sunmaktayız..

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]