[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-087
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hipoaktif Soliter Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ve Histopatolojik Sonuçların Karşılaştırılması
Ibrahim GELINCIK
Regional Training and Research Hospital, Department of Pathology, Erzurum, Turkey

Amaç: İnce iğne aspirasyonu tiroid malignensilerinin teşhisinde halen ilk akla gelen bir yöntemdir ve tiroid nodülü bulunan, tiroidektomi yapılacak olan hastaların seçiminde cerraha yol gösterir. Sitolojik bulgulara göre, hastalar benign olarak teşhis edildiklerinde takip edilebilir veya malign olarak tehis edildiklerinde opere edilebilirler. Böylece gereksiz cerrahiden kaçınılmış olur. Bu çalışmanın amacı ameliyat materyallerinin histopatolojisi ile ince iğne aspirasyon sitolojisi bulgularının ilişkisini araştırmakdır.

Gereç ve Yöntem: Hipoaktif soliter tiroid nodüllerinde tiroid maliğnensilerinin tespiti için hastane kayıtları kapsamlı bir şekilde gözden geçirilerek tiroid ince iğne sensitivitesi değerlendirildi. Bu 2001 Aralık'tan 2008 Haziran'a kadarki ardışık 62 hasta üzerinde yapılan bir prospektif çalışmaydı. Klinik olarak soliter tiroid nodülü teşhis edilen, klinik, radyolojik ve biyokimyasal olarak hipotiroidik olan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Multinodüler guatr, ötiroid ve hipertiroidli hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular: Neoplastik hipoaktif soliter tiroid nodüllerinin teşhisi için yapılan ince iğne aspirasyon sitolojisinin sensitivite, spesifite, doğruluk oranı, yalancı pozitiflik, yalancı negatiflik, pozitif kestirim değeri ve negatif kestirim değeri sırasıyla 80,7 %, 88,8 %, 85,4 %, 11,1%, 19,2 %, 80,7 %, ve 88,8 % idi. Sekiz hastada tespit edilen en sık malignite tiroidin papiller karsinomu idi.

Sonuç: İnce iğne aspirasyon sitolojisi tiroid kanserlerinin teşhisinde basit, kolay yapılan, etkili ve kolay tekrarlanan bir yöntemdir. İnce iğne aspirasyon sitolojisi hipoaktif soliter tiroid nodüllerinin malignite açısından teşhis edilmesinde ilk olarak akla getirilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]