[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 203-207
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Atrial Fibrilasyonda Pıhtı Önleyici Tedavi Uygulamalarında Kılavuzlara Uygunluğun Araştırılması: İkincil Merkez Deneyimi
Abdulmelik YILDIZ1, Cennet YILDIZ2
1Medikal Park Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Medikal Park Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Atrial fibrilasyon (AF) en sık görülen kalıcı ritim bozukluğudur. AF tanı ve tedavisi için bir çok kılavuz yayınlanmıştır. İnmenin önlenmesi için Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından önerilen risk hesaplama tablosunun (CHA2DS2-VASC skoru) uygulanmasıyla ilgili veriler oldukça sınırlıdır. Amacımız AF tedavisinde kılavuzların ve CHA2DS2-VASC skorunun kardiyoloji uzmanları tarafından uygulamasına ait verileri ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak 2012 yılı içinde kardiyoloji polikliniğinde AF tanısıyla takip edilen hastalar çalışmaya alındı. Hastaların klinik ve demografik özellikleri kaydedilerek CHA2DS2-VASC skoru ve uygulanan tedaviler incelendi. Bir yıl içinde yapılan International Normalized Ratio (INR) tetkik sonuçlarına göre pıhtı önleyici tedavinin başarı durumu değerlendirildi.

Bulgular: 2012 yılında kardiyoloji polikliniğine başvuran 2303 hastanın 137 (%6,2)'sine AF tanısı konuldu. Çalışmaya alınan 128 hastanın 83'ü (%64,8) kadındı. Yaş ortalaması 67,5±10,9 yıldı. Ortalama CHA2DS2-VASC skoru 3,36±1,77 bulundu. CHA2DS2-VASC skoru ≥2 olup mutlak olarak pıhtı önleyici kullanması gereken 108 hastadan 71 (%65,7) hasta varfarin ve 1 (%0,9) hasta rivaroksaban kullanmaktaydı. Hastaların 66 (%51,6)'sı aspirin kullanmaktaydı. Varfarin başlandığı halde tedaviyi bırakma oranı %10,2 bulundu. Retrospektif olarak incelenen İNR değerleri, hastaların %71,1'inde terapotik hedefinin sağlandığı görüldü.

Sonuç: Kardiyoloji polikliniğinde AF tanısıyla takip ve tedavi edilen hastaların verileri, ESC kılavuzunun dikkate alındığını, ancak varfarin etkinliği takibinin zorluğu ve ilaç-gıda etkileşimi gibi çekinceler nedeniyle önemli oranda hastanın oral antikoagülan kullanmayıp bunun yerine kılavuzda önerilenden daha fazla oranda aspirin kullandığı tesbit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]