[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 208-212
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ön Çapraz Bağ Yırtığının “Endobutton CL” Sistemi ve Dört Katlı Hamstring Tendon Otogrefti ile Rekonstrüsiyonunun Sonuçları
Sancar SERBEST1, Erhan YILMAZ2
1İnegöl State Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Bursa, Turkey
2Firat University Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Elazig, Turkey

Amaç: Hamstring tendon otogrefti kullanılarak ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu yapılan hastaların sonuçları değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kronik ÖÇB yırtığı olan 74 erkek, 2 bayan hasta (ort. yaş 26,7; dağılım 17-43) alındı. Otuz dokuz hastada sağ dizde, 37 hastada sol dizde lezyon vardı. Tüm hastalar artroskopik olarak dört katlı otogreft hamstring tendonu, proksimal tespit Endobutton CL sistemi ve tibial tarafta interferans vidası ile tedavi edildi. Kırk bir hastanın, cerrahi sırasında tespit edilen menisküs problemlerine parsiyel menisektomi uygulandı. Bütün hastalara postoperatif dönemde benzer hızlandırılmış iyileştirme programları uygulandı. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası Lysholm, International Knee Documentation Committee (IKDC) skorlama, Cincinati ve Tegner aktivite derecelendirme sistemleri ile takip edildiler.

Bulgular: Lysholm skorlamasında 67 hasta (% 88,2) iyi ve mükemmel sonuç, IKDC skorlamasına göre 68 hasta (% 89,4) A veya B, 8 hasta (% 10,5) ise C olarak değerlendirildi. Radyografik değerlendirmede, üç hastanın diz ekleminde hafif, iki hastada orta derecede dejeneratif değişiklikler gözlendi. Sağlam tarafla karşılaştırıldığında, hastalarda fleksiyon ve ekstansiyon kaybı gözlenmedi.

Sonuç: ÖÇB rekonstrüksiyonunda dörtlü hamstring tendonu ve Endobutton CL sistemi ile yapılanlan cerrahi tedavinin güvenli ve orta dönem sonuçlarının başarılı olduğu görüşüne varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]