[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 140-144
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Benign ve Malign Tiroid Nodüllerinin Ayırımında Renkli Doppler Ultrasonografinin Rolü
Aşır YILDIRIM1, Zülkif BOZGEYİK2
1Özel Batman Hastanesi, Radyoloji Birimi, Batman, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Tiroidin nodüler hastalığı sık karşılaşılan endokrin hastalıklardandır. Tüm tiroid nodüllerinin %5-15'inde tiroid karsinomu olasılığı vardır. Günümüzde tiroid nodüllerinde temel tanısal yöntem tiroid ince iğne aspirasyon biopsisidir (İİAB). Çalısmamızda, tiroid nodülü olan olgularda renkli Doppler US (RDUS) özelliklerinin degerlendirilmesi ve benign ve malign tiroid nodüllerinin ayırımında RDUS'un rolünün saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 129 olgu dahil edildi. Nodüller histopatolojik ve sitolojik sonuçlarına göre benign ve malign nodüller olmak üzere gruplara ayrıldı. Nodüllerin lokalizasyon, boyut ve iç yapısı araştırıldı. RDUS ile kanlanma tipi, kan akım hızının en yüksek değeri (Vmax ), kan akım hızının en düşük değeri (Vmin), kan akımının sistolik tepe değerinin diastol sonu değeri (S/D)'ne oranı, pulsalite indeksi (PI), rezistif indeks (RI), akselerasyon zamanı (AT) ve akselerasyon indeks (AI) değerlerine bakıldı.

Bulgular: Benign ve malign nodüllerin ayrımında vaskülarizasyon tipleri istatistiksel olarak anlamlıydı. Ayrıca RDUS bulgularına göre benign ve malign nodül içindeki S/D oranı, PI, RI ve AI değerleri de istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç: US ve RDUS'un beraber kullanımı benign ve malign tiroid nodüllerinin ayrımında tanıya katkı sağlayabilir. Bu sayede gereksiz İİAB' lerde azaltılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]