[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Doksorubisin Uygulanmasının Sıçan Böbrek Dokusunda Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Benfotiamin'in Koruyucu Etkileri
Feride ÇETİN1, Nevzat GÖZEL1, Nalan KAYA2, Ebru ÖNALAN3, Ali GÜREL1, Ramazan ULU1, Tuncay KULOĞLU2, Emir DÖNDER1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Frat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Doksorubisin bir antrasiklindir ve çeşitli hayvan modeli ve insan çalışmalarında benzer nefrotoksik etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, doksorubisin uygulanan sıçanların böbrek dokularında meydana gelen değişiklikler üzerine benfotiaminin etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 24 adet Wistar albino cinsi erkek sıçanlar kullanıldı. Deney hayvanları 4 eşit gruba ayrıldı. Kontrol grubuna deney süresi olan 14 gün boyunca hiçbir uygulama yapılmadı. Doksorubisin grubuna doksorubisin 10 mg/kg intraperitoneal (i.p) tek doz uygulandı. Doksorubisin + Benfotiamin grubuna 10 mg/kg i.p tek doz doksorubisin verilmesinden sonra 70 mg/kg/gün dozunda benfotiamin oral olarak verildi. Benfotiamin grubuna ise 70 mg/kg/gün dozunda benfotiamin oral olarak uygulandı. Deney sonunda sıçanlar dekapite edildi ve böbrek dokuları çıkartıldı. Rutin takip işlemi ile dokular parafin bloklara gömüldü. Bloklardan alınan kesitlere Bax ve kaspaz-3 immünreaktivitesi için avidin-biotin-peroksidaz yöntemi uygulandı. Malondialdehit (MDA) seviyesi ise spektrofotometrik olarak belirlendi.

Bulgular: Bax ve kaspaz-3 immünreaktivitesi kontrol ve benfotiamin gruplarında +1 yaygınlığında gözlendi. Kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında Doksorubisin grubunda Bax ve kaspaz-3 immünreaktivitesinde artış izlendi ve +3 yaygınlığında değerlendirildi. Doksorubisin grubu ile karşılaştırıldığında Doksorubisin + Benfotiamin grubunda Bax ve kaspaz-3 immünreaktivitesinde azalma gözlendi ve +2 yaygınlığında değerlendirildi. MDA düzeyi Doksorubisin verilen grupta, kontrol grubu ve benfotiamin verilen grupla kıyaslandığında böbrek dokularında anlamlı olarak artmış bulundu. Doksorubisin grubu ile karşılaştırıldığında Doksorubisin + benfotiamin verilen grupta MDA düzeyi anlamlı olarak azalmış bulundu.

Sonuç: Bu çalışma doksorubisinin böbrek dokularında apoptozisi indüklediğini ve benfotiaminin doksorubisinin etkilerine karşı anti-apoptotik ve antioksidan etkileri olduğunu göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]