[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 063-066
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Maligniteyi Taklit Eden Rüptüre Akciğer Kist Hidatik Olgusu
Mehmet ÇELİK1, Mustafa KOÇ1, Saim BERÇIN2, Hasan DEMİR3, Reşat ÖZERCAN4
1Özel Medikalpark Elazığ Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Özel Medikalpark Elazığ Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye
3Özel Medikalpark Elazığ Hastanesi, Gögüs Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye
4Özel Medikalpark Elazığ Hastanesi, Patoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Hidatik kist hastalığının etkeni, sestod grubuna ait bir yassı solucan olan Echinococcus granulosus' dur. E.granulosus çok geniş bir coğrafi dağılım gösterir, ancak koyun yetiştiriciliğinin yaygın olduğu bölgelerde yoğunlaşmıştır. İnsanlara yaşam siklusunda yer alan hayvanlar yoluyla bulaşır. En sık karaciğer ve akciğerleri tutar. Akciğer tutulumu genç yaş grubunda daha sık olarak görülür. Hastaların çoğu asemptomatik olmasına karşın, kist rüptüre olarak veya çevre dokulara bası oluşturarak semptomatik duruma gelebilir. Akciğer kist hidatiği, akciğer kanseri gibi malign hastalıkların yanısıra, tüberkülöz gibi enfeksiyoz benign patolojilere benzer görünümde izlenebilmektedir. Rüptüre hidatik kistler değişik radyolojik bulgular gösterebilir. Radyolojik olarak, akciğer kist hidatiğinin başta maligniteler olmak üzere, birçok akciğer patolojisini taklit edebileceği bilinmelidir. Ameliyat öncesi dönemde ayırıcı tanısına yönelik gerekli incelemeler yapılmalıdır. Paraziter bir hastalık olan kist hidatiğin yaygın olduğu bizim gibi ülkelerde, klinik ve radyolojik bulgular akciğer kanserini düşündürse bile, ayırıcı tanıda komplike veya rüptüre kist hidatik de her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Biz bu nedenle toraks bilgisayarlı tomografi (BT) ve PET BT'de akciğer kanseri olarak yorumlanan ancak operasyon sonrası rüptüre akciğer kist hidatik tanısı alan olguyu sunmayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]