[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-050
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocuklarda Kolostomi
Unal BAKAL, Mehmet SARAC, Tugay TARTAR, Ahmet KAZEZ
Firat University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Elazig, Turkey

Amaç: Bu çalışmada kolostomili çocuklarda mortalite, morbidite ve risk faktörleri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 1996-2012 yılları arasında kolostomi yapılan 96 hasta geriye dönük olarak analiz edildi.

Bulgular: Hastaların 57'si (% 60) erkek, 39'u (%40) kız idi Yaşları bir gün ile 13 yaş arasında değişen olguların 52'si (%54) bir aydan küçük, 24'ü (%25) bir ay-bir yaş aralığında, 20'si (%19) ise bir yaşından büyüktü. . Kolostomi endikasyonu en sık anorektal malformasyonlar 51(%53) ve Hirschsprung 23 (%24) hastalıklarıydı. Kolostomi tipleri 53'ünde (%55) separe ve modifiye separe, 27'sinde (%28) olup, 16'sında (%16) ise Hartman şeklindeydi. Kolostominin yeri 61 (%63) olguda sigmoid, 29 (%30) olguda transvers kolon, 6 (%6) olguda çekumda idi. Postop 34 (%35) olguda 36 komplikasyon görüldü. Peristomal dermatit 19 (%53), stomal kanama 4 (%11), prolapsus 4 (%11), stomal beslenme bozukluğu 4 (%11), evisserasyon 3 (%8) ve stomal stenoz veya obstrüksiyon 2 (%5.5) hastada görüldü. Komplikasyonlar en sık transvers kolonda ve Hartman tipi kolostomilerde görüldü. Revizyon 7 (%7) hastaya gerekli oldu. Olguların 10'u exitus oldu, hiç birinde primer neden kolostomi değildi. Ölümlerin hepsi yenidoğan yaş döneminde idi ve en sık nedeni majör konjenital anomalilerdi.

Sonuç: Kolostomi endikasyonunu gerektiren temel patoloji komplikasyonlarının gelişmesinde en önemli faktördür. Kolostomilerin komplikasyon oranı yüksek olmasına rağmen revizyon gerektiren hasta sayısı düşüktür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]