[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-036
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Primeri Bilinmeyen Kanserlerde Primer Odak Tespitinde PET/BT'nin Etkinliği
Fikri Selçuk ŞİMŞEK1, Emre ENTOK2
1Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı primeri bilinmeyen karsinom tanısı almış hastalarda primer odak saptamada PET/BT'nin etkinliğinin saptanmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya primeri bilinmeyen karsinom tanısı almış ve sonrasında primer odak tespiti amacıyla PET/BT çekimi yapılmış 51 hasta dahil edildi. Görüntülemede artmış FDG uptake'i gösteren bölgeler görsel ve semikantitatif analizle değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların açlık kan glukoz seviyeleri 82 ile 149 mg/dl (ortalama 105.14) arasındaydı. SUVmax değerleri 0 ile 17.50 (ortalama 8.126) olarak hesaplandı. Hastaların 23'ünde (%45.1) adenokarsinoma, 16'sında (%31.4) karsinoma, 4'ünde (%7.8) malign epitelyal tumor, 3'ünde (%5.9) küçük hücreli dışı akciğer kanseri 2'sinde (%3.9) skuamöz hücreli karsinoma, birer hastada ise (%2) küçük hücreli akciğer kanseri, iğsi hücreli karsinoma ve böbrek hücreli karsinoma histopatolojik olarak saptandı. Görüntüleme sonucunda 13 hastada (%25.5) primer odak saptanamadı. Hastaların 15'inde (%29.4) akciğer, 8'inde (%15.7) kolon, 5'inde (%9.8) pankreas, 3'ünde (%5.9) karaciğer, 2'sinde (%3.9) mide, birer hastada ise (%2) plevra, uterus, böbrek, nazofarinx ve primer peritoneal karsinom tespit edildi.

Sonuç: Sonuçta PET/BT 51 hastanın 38'inde (%72.5) primer odağı ortaya koymuştur. Biz primeri bilinmeyen karsinomlu hastalarda primer odağın ortaya konmasında PET/BT görüntülemenin umut vaat ettiği düşüncesindeyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]