[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-028
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Böbrek Naklinde Çoklu Arter: Yeni Bir Böbrek Transplant Merkezinin Başlangıç Deneyimi
Sertac USTA, Vural SOYER, Barıs SARICI, Turgut PISKIN, Bulent UNAL
Inonu University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Malatya, Turkey

Amaç: Birden fazla renal arter anastomozu yapılan böbrek nakilli hastalarda gelişen komplikasyonlar ve uzun dönem nakil böbrek fonksiyon sonuçlarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: 2010 ile 2014 yılları arasında yapılan 115 böbrek nakil hastasının verilerini geriye dönük olarak inceledik. Toplamda 115 donör nefrektomi ameliyatı gerçekleştirildi. Bunlardan 99 tanesinde transplante edilen böbrekte tek ve 16 tanesinde (yaklaşık %16) ise birden fazla renal arter vardı. Bu 16 hastadan 5 tanesine kadavra ve 11 tanesinide canlı donörden böbrek nakli yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 38,5 (9-58 yaş arası) ve ortalama takip süreleride 22,5 ay ( en az 3,5 ay ve en fazla 41 ay) idi. Kadavradan yapılan nakillerde ortalama soğuk iskemi süresi 1396 dakika iken canlı vericili böbrek nakillerinde bu süre 153 dakika olarak ölçüldü. Aynı zamnda canlı vericili böbrek nakillerinde sıcak iskemi süreside 236 saniye olarak ölçüldü. Vakaların tümünde reperfüzyonu takiben böbrek fonksiyonları hemen başladı. 14 vakada erken dönemde böbrek fonksiyonlarından herhangi birinde bozukluk olmadı.

Sonuç: Böbrek naklinde birden çok arter anastomozu bazı riskler taşır. Uzamış sıcak ve soğuk iskemi sürelerine bağlı sıklıkla greft fonksiyon kaybı ve rejeksiyonu gözlenebilir. Backtable işlemi sırasında yapılan iyi bir hazırlık ile iskemi süresi artmadan greft fonksiyonları korunarak multiple arterli hastalarda güvenle böbrek nakli yapılması daha uygun olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]