[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 139-142
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nörodejenerasyonda Forkhead BOX O1 Gen Ekpresyonunun RT-PCR ile Araştırılması
Ali BAYRAM1, Remzi YİĞİTER2
1Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Elazığ, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Multipl skleroz, demiyelinizasyon ve akson hasarı ile karekterize olan, nörodejeneratif bir hastalıktır. Multipl skleroz hastalığı üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen Multipl sklerozun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızda transkripsiyon faktörlerinin forkhead ailesine ait miyojenik büyüme ve farklılaşmasında rol alan forkhead box O1 gen ifadesinin Multipl skleroz hastalığı üzerinden nörodejenerasyon ile ilişkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Polikliniği'nde takip edilen 93 Multipl skleroz hastası çalışma kapsamına alındı. Kontrol grubunu nörodejeneratif herhangi bir hastalığı bulunmayan 93 gönüllü oluşturdu. Hasta ve gönüllülerden alınan periferik kanlardan RNA izolasyonunu yapıldı. forkhead box O1 gen ifade düzeyleri RT-PCR yöntemi ile araştırıldı. Elde edilen veriler Mann-Whitney U testi yöntemi ile analiz edildi.

Bulgular: Bu çalışma sonuçlarına göre Multipl sklerozlu hastalardaki kan forkhead box O genlerinden forkhead box O1'in ifadesi sağlıklı kontrol grubuna göre farklılık göstermedi (p>0,05).

Sonuç: Bu bulgular nörodejeneratif bir hastalık olan Multipl skleroz tedavi ve tanısında daha ileri moleküler çalışmaların devamının gerekliliği ve nörodejenerasyonun baskılanmasında görevli diğer genlerin araştırılmasının önemli olacağını düşündürmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]