[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 156-160
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pectus Excavatum Klasifikasyonunda Kullanılan İndekslerin Spirometrik ve Demografik Parametrelerle İlişkisi
Hayrettin GÖÇMEN1, Selim DOĞANAY2, Yücel AKKAŞ3, Özge ASLANTEKİN EKEN4, Nurcan GÜLER4
1İnegöl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Bursa, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Kayseri, Türkiye
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Bursa, Türkiye

Amaç: En sık görülen göğüs duvarı deformitesi olan pectusexcavatum (PEX), kozmetik sorunların yanı sıra restriktifkardiyovasküler ve psikolojik patolojilere yol açabilir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda PEX olgularında deformitenin şiddetini sınıflandıran Haller indeksi (HI), antropometrik indeks (AI) ve alt vertebral indeks (LVI)'in restriksiyonu gösteren spirometrik parametreler, hastalığa bağlı Beck Depresyon skoru ve demografik veriler ile ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla çalışmaya yaş ortalaması 26.8 olan (16-38 yıl) 3'ü kadın (%19), 13'ü erkek (%81) toplam 16 PEX'li hasta dahil edilmiştir.

Bulgular: Olguların restriktif solunum paternlerinin değerlendirildiği %FVC değerleri ile HI (r=-0.699 ve p<0.01), AI (r=-0,579 ve p=0.019) ve LVI (r=-0.559 ve p=0.025) arasında anlamlı negatif korelasyon olduğu belirlendi. Bu anlamlılık HI için çok daha belirgindi. Beck depresyon skorlarının yaş ile anlamlı derecede pozitif korele olduğu saptandı (r=0.504 ve p=0.046). Hastaların 5'inde (%31) ailesinde pectusexcavatum öyküsü mevcuttu. Aile öyküsü olanlarla olmayanlar(%69) arasında HI, AI, LVI, %FVC değerleri ve Beck depresyon skoru açısından anlamlı farklılık gözlenmedi. Verilerimize göre her 3 indeks te olguların restriktifspirometrik verileri ile korele olsa da HI'nin en değerli indeks olduğu görülmüştür.

Sonuç: Deformite ile yaşanan yıl miktarı arttıkça depressif mizaç riskinin de arttığı ve ailede PEX varlığının deformite şiddetine ve buna sekonder morbiditeye etkisinin olmayacağı düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]