[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 074-078
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
“Dipper” ve “Non-dipper” Hipertansif Hastalarda Eritrosit Dağılım Genişliği, Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil/Lenfosit Oranı
Cennet YILDIZ1, Abdulmelik YILDIZ2, Yılmaz GUNES3
1Tekden Hospital, Cardiology, Istanbul, Turkey
2Medical Park Hospital, Cardiology, Istanbul, Turkey
3Hisar Inter Continental Hospital, Cardiology, Istanbul, Turkey

Amaç: Çalışmamızın amacı dipper ve non-dipper hipertansif hastalarda eritrosit dağılım genişliği (EDG), ortalama trombosit hacmi (OTH) ve nötrofil/lenfosit oranını (NLO) karşılaştırmaktır.

Gereç Yöntem: Çalışmaya kardiyoloji polikliniğinde takibi yapılan 116 hipertansif hasta dahil edildi. 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı (KB) monitörizasyonuna göre hastalar dipper ve non-dipper olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm hastalara biyokimyasal testler ve tam kan sayımı yapıldı.

Bulgular: Hastaların 54'ü dipper (ortalama yaş; 54.7 ± 13.6), 62'si non-dipper (ortalama yaş; 59.7±12.6) gruptaydı. Her iki grubun gündüz KB ölçümleri arasında anlamlı fark yoktu. Dipper KB profili olan hastaların non-dipper olanlara göre gece ortalama sistolik (116±11.4 ve 127.7±12.7 mmHg p<0.0001) ve diyastolik KB (72.4±8.5 ve 78.6±9.0 mmHg) p<0.0001 daha düşük saptandı. Non-dipper hasta grubunun EDG (14.5±1.3 ve 13.8±1.2 p =0.005), OTH (9.5±1.1 ve 8.9±1.0 fL p=0.005) ve NLO (2.7±1.1 ve 2.1±0.7 p<0.001) anlamlı olarak yüksekti. Sistolik ve diyastolik KB gece gündüz farkı yüzdesi ile EDG arasında (sırası ile; r = - 0.2 p <0.025 ve r = - 0.3 p <0.003), OTH arasında (sırası ile r=-0.2 p<0.025 ve r=-0.2 ve p<0.03) ve NLO arasında (sırası ile; r=-0.2 p<0.02 ve r=-0.2 and p<0.04 ) negatif korelasyon saptandı.

Sonuç: Sonuçlarımız non-dipper hipertansif hastalarda enflamatuvar cevap ve trombosit aktivasyonunun bir göstergesi olan EDG, OTH ve NLO düzeylerinin dipper hipertansif hastalara göre daha yüksek oldugunu göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]