[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-083
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Acil Torakotomi Yapılan Göğüs Travmalı Hastaların Analizi
Muharrem CAKMAK1, Melih YUKSEL2
1Gazi Yasargil Education and Research Hospital, Thoracic Surgery, Diyarbakir, Turkey
2Gazi Yasargil Education and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, Diyarbakir, Turkey

Amaç: Acil torakotomi, künt ve penetran toraks travmalı hastalarda acil serviste ya da ameliyathanede uygulanan bir cerrahi müdahaledir. Çalışmamızda, acil torakotomi yapılan hastalar retrospektif incelendi. Elde edilen sonuçlar literatür eşliğinde tartışıldı.

Metaryel ve Metod: Ocak 2010-Aralık 2014 tarihleri arasında toraks yaralanması nedeniyle amliyathanede acil torakotomi yapılan 22 hastanın dosyaları retrospektif incelendi. Direkt torakotomi (grup 1) yada tüp torakostomi sonrası torakotomi (grup 2) yapılan hastalar olarak iki grup oluşturuldu. Yaş, cinsiyet, yaralanma yeri, travmanın tipi, yandaş yaralanmalar, transfüzyon ihtiyacı, modifiye erken uyarı sistemi (MEWS) skorlama değerleri, hastaneye ulaşım süreleri, cerrahi yöntemler, operasyonda görülen ve onarılan yaralanmalar, komplikasyonlar, yatış süreleri, mortalite ve morbidite oranları tespit edildi. Cinsiyetin, travma tipinin, yandaş yaralanmaların, MEWS skorlama değerlerinin, hastaneye ulaşım sürelerinin ve travma yerinin mortaliteye olan etkisi değerlendirildi. İstatistiksel analizde, sürekli değişkenler, ortalama ± standart sapma, kategorik değişkenler, sayı-oran olarak ifade edildi. Sonuçların anlamlılıkları, Fisher's exact testi ile değerlendirildi. P<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 26±6.7 idi. 20'si erkek, 2'si kadındı. Yirmi hastanın penetran, 2'sinin künt travma olduğu görüldü. Grup 1, 6 hasta, grup 2 ise 16 hastadan oluşmaktaydı. Penetran travmalı 2, künt travmalı 1 hasta kaybedildi. İstatistiksel analizde yandaş yaralanma varlığının, MEWS skorunun 9'dan yüksek olmasının ve hastaneye ulaşma süresinin 1 saatten fazla olmasının mortalite oranıyla korelasyon gösterdiği tespit edildi.

Sonuç: Hızlı ve doğru yapılan müdahaleler, torasik yaralanmalarda morbidite ve mortaliteyi azaltır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]