[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-195
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çalışan Bireylerde Mobbing Sıklığı ve Depresyonla Olan İlişkisi
Sevda KORKMAZ1, Esra SOYLU2, Zeynep Betül GÖK3, Görkem YİĞİT3, Aslı KOCALMIŞ3, Nur HARPUTLUGİL3, Gani TEMİZKAN4, Ebru ÖNALAN5
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Belediyesi, Elazığ, Türkiye
3Özel işyeri, Elazığ, Türkiye
4Adıyaman Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Adıyaman, Türkiye
5Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji, Elazığ, Türkiye

Amaç: Mobbing, işyerinde, çalışanlar arasında var olan gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak, duygusal bir saldırı ile psikolojik yıldırmada bulunmaktır. Çalışmamızda çalışan bireylerdeki, işyerinde mobbinge uğrama sıklığını, mobbing davranış şekillerini, mobbing uygulayan ve mobbing uygulanan kişilerin özelliklerini, mobbinge maruz kalanlarda depresyon sıklığını ve mobbing ile depresyon ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel düzende olan araştırmaya farklı sektörlerde çalışan en az lise mezunu 100 kişi katıldı. Basit rastgele örneklem yöntemi ile seçilen bu kişiler, demografik özelliklerini, son altı ayda psikolojik yıldırma ile karşılaşma durumlarını sorgulayan bir anket formunu ve Beck Depresyon Anketini doldurmuşlardır.

Bulgular: Çalışmaya %67'si kadın olmak üzere, toplam 100 kişi alındı. Çalışmada mobbing ile karşılaştıklarını belirtenlerin oranı 43%, bu olgularda depresyon görülme oranı %98 olarak bulunmuştur. Hem erkeklerin hemde kadınların daha çok erkek amirlerinden psikolojik şiddet gördükleri saptanmıştır (%79). Mobbing ortalama puanı; depresyonu olmayanlarda 1.51±0.53, hafif düzeyde depresyonu olanlarda 2.28±0.42, orta düzeyde depresyonu olanlarda 2.07±0.70, ağır düzeyde depresyonu olanlarda 2.58±0.70 olarak belirlenmiştir. Beck depresyon puanı ile mobbing puanları arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (r=0.464, p<0.001).

Sonuç: Çalışma ortamında psikolojik yıldırma, önemli bir iş sağlığı konusu olarak değerlendirilmeli ve gerekli önlemler hızla alınmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]