[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 125-128
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliği
Affan DENK1, Şafak ÖZER BALİN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Elazığ, Türkiye
2Harput Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada; kardiyoloji kliniğine başvuran ve koroner anjiyografi uygulanan hastalarda hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kardiyoloji kliniğinde Ocak-Aralık 2014 arasında anjiyografi yapılan hastaların HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seropozitiflikleri ile demografik özellikleri geriye dönük değerlendirildi. Serolojik testler makro-ELISA yöntemiyle çalışıldı. İstatistiksel analiz Ki-kare testi ile yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 3.367 hastanın 2.093'ü (%62.2) erkek, 1.274'ü (%37.8) kadın idi. Tüm hastaların yaş ortalaması 60.9±12.4 idi. Hastaların 125'inde (%3.71) HBsAg, 53'ünde (%1.57) anti-HCV ve sadece bir (%0.03) erkek hastada anti-HIV seropozitifliği saptandı. HBsAg ve anti-HCV seropozitifliği ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızda gerek ilimizde gerekse ülke genelinde daha önce yapılmış çalışmalarla benzer seropozitiflik bulunmuştur. Sağlık çalışanları her hastaya potansiyel hepatit B, hepatit C veya HIV taşıyıcısı gözüyle bakmalıdır. Anjiyografi gibi girişimsel işlemler sırasında sağlık çalışanları hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu bulaşından korunmak için gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır. Ayrıca bu hastalıklara yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programlarına önem verilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]